Choď na obsah Choď na menu
 


SPRÁVA HOSPODÁRA VD ŽILINA 2018

Správa

rybárskeho hospodára a vedúceho RS na VN Žilina a Biokoridore za rok 2018.

 

 

Hospodárska činnosť:

 

     Ekológia

     V tomto roku sa nevyskytlo žiadne veľké znečistenie vodnej hladiny alebo nedostatok

vody na VN Žilina ani v biokoridore.

     V jarnom období došlo koncom mesiaca apríl a začiatkom mája, keď teplota vody náhle stúpla, k značnému úhynu rýb. V mesiacoch apríl, máj a jún som musel pravidelne pomocou člna zbierať uhynuté ryby. Po sčítaní to bolo 65 kaprov o odhadovanej hmotnosti od 2,5 do 22 kg, 10 pleskáčov vysokých, niekoľko nosáľov, podustiev, zubáčov, hrebenačiek a karasov. V priebehu roka som našiel aj poškodené ryby od vydier a to konkrétne 3 ks kaprov o celkovej hmotnosti cca 20 kg, šťuku o dĺžke 78 cm, na biokoridore PD 55 cm. Celková odhadovaná hmotnosť uhynutých rýb v tomto roku bola cca 600 kg.

V priebehu roka iný úhyn rýb väčšieho rozsahu a iné nedostatky ichtyofauny po ekologickej stránke neboli zistené

     Dňa 21.5. som zabezpečil čistenie VD ŽA chovankyniami Reedukačného centra Lietavská Lúčka. Zúčastnilo sa 15 dievčat a 4 vychovávateľky. Spolu vyzbierali 35 vriec odpadu, ktorý bol následne pracovníkmi VD odvezený na skládku. Odvoz brigádnikov mi pomohli zabezpečiť p. Ing. Vicena, p. Holeša a ja na svojich súkromných motorových vozidlách. Každý z nás najazdil cca 75 km. Brigádnikom bolo poskytnuté občerstvenie a nápoje.

     Dňa 31.5. bol zorganizovaný enviromentálny deň na VN ŽA zamestnancami SRZ Rada Žilina. V čase od 8,00 do 15,00 hod vyčistili časť hrádze od odpadu v úseku cca 2,5 km, kde sa v mesiaci jún 2018 uskutočnia celoslovenské preteky v LRU-plávaná. Vyzbieraných bolo 18 vriec odpadu, ktoré boli vozidlom SRZ odvezené na hať VD ŽA.

     Dva týždne pred pretekmi MSR LRU-P, ktoré sa konali v dňoch 29.6. – 1.7. 2018, členovia Vagón klubu vykosili a vyčistili cca 1,5 km pretekárskej trate na hrádzi pri obci Mojš.

     V tomto roku nezorganizovala SRZ MsO Žilina žiadnu brigádu na VN Žilina pre

svojich členov – rybárov z priľahlých obcí – Mojš, Mojšová Lúčka, Stráňavy, Strečno,

Varín a Žilina, ktorí už dlhodobo žiadajú o možnosť si odpracovať brigádu na VN

a majú tak záujem pomôcť pri čistote okolia VN.

 

     Umelý neres

     Pán Ján Štenc mi zabezpečil sponzorsky 6 kusov výstražných kužeľov pre označenie vyhradenej vodnej plochy pre hospodársku činnosť, nakoľko mi zostali len dva z minulého roka. Ostatné boli odplavené veľkou vodou v mesiaci máj 2017. Pre označenie plochy na vodnej hladine VN Žilina, ktorá je určená na osadenie hniezd, som vyrobil záťaže na 8 kusov výstražných kužeľov a tieto som osadil na vodnú hladinu. Tým som vytýčil hranice vodnej plochy pre zákaz plavby motorových člnov, aby nepoškodzovali hniezda a nerušili neres rýb.

S lesným hospodárom z Urbárskeho spoločenstva Trnové som narezal čečinu v lese a  túto som následne spolu s P. Ilovským naložil na môj prívesný vozík a doviezol ju k mojej súkromnej bunke na VN. Dovezené boli dva plné prívesné vozíky. V Kauflande som si vypýtal vrecia od cibule, ktoré už oni nepoužijú a ja ich využijem na výrobu záťaží na hniezda. Od 28.3. som začal s výrobou prvých hniezd, ktoré boli určené hlavne pre neres ostriežov.

      V mesiaci apríl a máj som prácu hospodára zameral hlavne na výrobu, osadenie a preplachovanie neresových hniezd. V týchto mesiacoch som vyrobil a osadil v nádrži 100 ks hniezd. V lokalite Strečno Pod družstvom osadil p. Tibor Huraj 8 ks hniezd vyrobených z rámikov s čečinou.

     V mesiaci jún sa začal neres pleskáča vysokého a tak sme s p. Rekom a Škrkom pre pokus vyrobili v lokalite Pod družstvom z konárov vŕby dve hniezda, na ktoré sa pleskáč úspešne vyneresil.

     Celkom bolo teda na VN ŽA osadených 110 hniezd.

Neres ostriežov, postupne aj zubáčov a plotíc začal v druhej polovici mesiaca apríl a pokračo- val aj v mesiaci máj. V druhej polovici mesiaca máj, po prečistení hniezd, boli opätovne obsypané ikrami a tak som ich koncom mesiaca spolu s pomocníkmi uložil do štyroch skupín, bližšie k brehu tak, aby nezavadzali pri rybolove. Hniezda, ktoré už neboli naplnené ikrami, som vytiahol na breh pri mojom stanovisku na očistenie a uloženie na ďalšie použitie.

     V mesiaci júl som prácu zameral hlavne na kontrolu neresových hniezd, ktoré som nechal pre neres pleskáčov a iných druhov. Dňa 4.7. som začal celkovou s likvidáciou hniezd, ktoré som nechal na prípadný neres iných druhov rýb.  Pri vyberaní hniezd do člna som zistil, že sa v nich nachádzajú malý plôdik sumcov veľkých a býčkov, preto som nechal ostatné hniezda na pôvodnom mieste tak, aby mali dostatok úkrytových podmienok. Niekoľko malých sumcov som nechal u p. J. Buzu v obchode s rybárskymi potrebami v akváriu dochovať a tieto koncom roka 2018 už mali dĺžku cca 10 cm. 

     Veľkú pomoc pri hospodárskej činnosti som mal od pánov J. Homolu, P. Ilovského, Ľ. Hodasa a J. Holého, s ktorými som zabezpečoval čečinu, po osadení neresových hniezd na nádrži aj označenie vymedzeného priestoru pre zákaz plavby, údržbu hniezd – čistenie preplachovaním a po ukončení neresu vytiahnutie z vody a uloženie.

     Rok 2018 bol pre neres rýb veľmi úspešný, pretože sa na hniezdach, ktoré boli vždy po ukončení jedného neresu prepláchnuté, neresili ďalšie druhy rýb. S neresom začali ostrieže, neskôr pokračovali zubáče, následne plotice, pleskáče vysoké, býčky a sumce veľké, takže využitie hniezd bolo viacnásobné.

 

      Lov rýb

      Lov rýb v mesiaci január a február bol prístupný z brehovej i z člnov a tak rybári lovili takmer až dokonca povoleného obdobia. Posledný týždeň februára hladina zamrzla, no vtok pri Strečne bol uvoľnený. V priebehu roka bol lov rýb dobrý, lovili sa hlavne kapry, ktoré boli vysadené v predchádzajúcom roku a po jarnom zarybnení, nosále, v letnom období zubáče a amury, na jeseň hlavnou lovnou rybou boli ostrieže, zubáče a šťuky.

     Hlavnou potravou pre všetky druhy rýb na VN Žilina bol tohtoročný a minuloročný poter a malé rybičky, nakoľko sa ich nachádza po pravidelnom každoročnom osadzovaní hniezd

v nádrži veľké množstvo. Bežne boli ulovené kapry, pleskáče, dokonca aj nosále rybármi prívlačou alebo na rybku.  

     Rybolov a ryby boli aj tohto roku v letných mesiacoch rušené návštevníkmi, ktorí bezohľadne požívali vodné skútre. Narušovali vlnami brehy nádrže, ohrozovali bezpečnosť člnov na vodnej hladine a svojím hlukom znepríjemňovali pobyt všetkým rekreujúcim sa návštevníkom.

 

Predátory

     Kormorány sa snažili loviť počas celého roka, no najviac ich bolo v mesiacoch január, február, marec. Neletálnym plašením som ich pravidelne plašil a následne vytlačil z VN ŽA, no v priebehu celého roka lovilo cca 25 ks, ktoré už boli voči plašeniu odolné a prelietavali po nádrži.

      Na VN ŽA počas celého roka okrem kormoránov lovilo cca 20 ks volaviek, niekoľko párov rybárikov, v zimnom období aj 50 kačíc bielych, veľké množstvo čajok, potápok a ostatných  vodných druhov vtákov. Vydry sú na VN zastúpené minimálne troma rodinami.

Zarybnenie 2017     

                                    Úhor rozkŕmený             1 000 ks         6.6.2018                  

                                    Pstruh dúhový 2                640 kg         11.7. a 6.12.2018                    

                                    Kapor K 2                      7 800 kg          24.4. a 5.11.2018            

                                    Zubáč veľkoústy          18.200 ks          22.10.2018       

                                    Šťuka Š 1                          300 kg          30.11.2018     

  

     Tento rok bola nádrž zarybnená opätovne malým kaprom, ktorý bude dosahovať lovnú mieru až o dva roky. Takže v budúcom roku budú nižšie úlovky tohto druhu. Prírastky u kapra sú v nádrži nižšie, ako v rybníkoch, nakoľko viac ako 7 mesiacov voda v nádrži nedosahuje vyššiu teplotu ako 10º C, nakoľko spodná chladná voda priteká z veľkých nádrží VN Orava, VN L. Mara a studených prítokov ako je Varínka a Turiec.

 

Rybárska stráž

 

     Počas celého hodnotiaceho obdobia 1.1. do 31.12.2018 ochranu rybárskych revírov VN Žilina a Biokoridor vykonávali členovia RS – Ing. Richard Baran, Ján Homola, Peter Ilovský, Ing. Jozef Vicena.

     Ochrana a samotné kontroly boli vykonávané pravidelne, spoločné kontroly hlavne počas víkendov a sviatkov, kedy bolo loviacich rybárov najviac. Kontroly boli vykonávané  nielen  počas dňa, ale aj v noci, z člna a v spolupráci s políciou.

     Dňa 29. a 30.9. sme spolu s vedúcim RS pri SRZ Rada Žilina a RS z VN Orava vykonali nočnú kontrolu, počas ktorej bolo zistených 15 disciplinárnych previnení.

     Medzi SRZ MsO Žilina a SRZ Rada Žilina bola pre rok 2018 podpísaná dohoda o ochrane VN ŽA rybárskou strážou pri ZO, no o ich činnosti a výsledkoch nemám žiadne informácie, nakoľko so mnou ako vedúcim RS na VN ŽA nekomunikovali, nepozývali ma spoločné kontroly a ani ma neinformovali o výsledkoch kontrol.

     Počas roka bolo najviac loviacich návštevníkov zo ZO SRZ Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča, K.N.M., Martin, Považská Bystrica, no VN navštevovali už aj členovia SRZ aj z celej SR..

     Spolupráca s políciou bola veľmi dobrá. Člen RS na VN ŽA p. P. Ilovský je príslušníkom policajného zboru a taktiež viacerí pravidelne loviaci rybári na tomto rybárskom revíri, ktorí sú členmi kontrolných hliadok a tieto pravidelne obchádzajú VN hlavne v nočných hodinách.

     Mestská polícia svojimi hliadkami obchádzala rybárske revíry, no jej dohľad bol zameraný na bezpečnosť a poriadok v úseku, ktoré patrí pod katastrálne územie Žilina.

 

 

                    

V Žiline, 1.1.2019

Ing. Richard Baran