Choď na obsah Choď na menu
 


Správa hospodára na VD Žilina 2020

Správa

rybárskeho hospodára a vedúceho RS na VN Žilina a Biokoridore za rok 2020.

 

 

Hospodárska činnosť:

 

Ekológia

V tomto roku sa nevyskytlo žiadne veľké znečistenie vodnej hladiny alebo nedostatok

vody na VN Žilina ani v biokoridore.

V jarnom období, koncom mesiaca apríl a začiatkom mája, keď teplota vody stúpla nad 10º C, som našiel niekoľko uhynutých rýb. Po sčítaní to bolo 12 kaprov, 19 pleskáčov vysokých, niekoľko nosáľov, podustiev a hrebenačiek. V priebehu roka som našiel aj poškodené ryby od vydier, no úhyn rýb väčšieho rozsahu a iné nedostatky ichtyofauny po ekologickej stránke neboli zistené

Dňa 28.4. som v spolupráci so SRZ MsO Žilina, ObO Vlčince zorganizoval brigádu na VN

Žilina pre svojich členov – rybárov z priľahlých obcí – Mojš, Mojšová Lúčka, Stráňavy,

Strečno, Varín a Žilina, ktorí už dlhodobo žiadajú o možnosť si odpracovať brigádu na

VN a majú tak záujem pomôcť pri čistote jej okolia. Brigáda sa uskutočnila za dodržania

podmienok, ktoré boli stanovené hlavným hygienikom SR. Brigádnici pracovali v rúškach,

v rukaviciach a boli rozdelení do skupiniek od dvoch po max piatich členov. Vyzbieralo sa

200 vriec odpadu a vyčistilo sa cca 8 km pobrežných pozemkov. Dňa 28.4. pracovníci VD ŽA

odviezli odpad na skládku.

 

Umelý neres

Pre označenie plochy na vodnej hladine VN Žilina, ktorá je určená na osadenie hniezd, som vyrobil záťaže na 12 kusov výstražných kužeľov a tieto som osadil na vodnú hladinu. Tým som vytýčil hranice vodnej plochy pre zákaz plavby motorových člnov, aby nepoškodzovali hniezda a nerušili neres rýb.

Po dohode s lesným hospodárom z Urbárskeho spoločenstva Trnové som v lese narezal smrekovú čečinu a  túto som následne naložil na prívesný vozík a doviezol ju k bunke na VN. Dovezené boli dva plné prívesné vozíky. Od 8.3. som začal s výrobou a osadením prvých 29 hniezd, ktoré boli určené hlavne pre neres šťúk a ostriežov.

V mesiaci apríl a máj som prácu hospodára zameral hlavne na výrobu, osadenie a preplachovanie neresových hniezd. V týchto mesiacoch som vyrobil a osadil v nádrži ešte 50 ks hniezd. V lokalite Strečno Pod družstvom osadil p. Tibor Huraj 12 ks hniezd vyrobených z rámikov s čečinou. Spolu bolo do konca mája osadených 91 hniezd.

Začiatkom mesiaca jún sa začal neres pleskáča vysokého a tak som ešte osadil 12 hniezd vyrobených z konárov vŕb, jelší a brezy.

Celkom bolo teda na VN ŽA v tomto roku osadených 103 hniezd.

Prvý neres začal koncom februára a začiatkom marca, predpokladám, že sa neresila šťuka, nakoľko som videl začiatkom mája niekoľko malých šťúk cca 5 cm veľkých.

Neres ostriežov, postupne aj zubáčov a plotíc začal v druhej polovici mesiaca apríl, keď teplota vody stúpla na 8 - 10º C a pokračoval aj v mesiaci máj. V druhej polovici mesiaca máj, po prečistení hniezd, boli opätovne obsypané ikrami a tak som ich koncom mesiaca spolu

s p. Homolom uložil do štyroch skupín, bližšie k brehu tak, aby nezavadzali pri rybolove.

Hniezda, ktoré už neboli naplnené ikrami, som vytiahol na breh pri mojom stanovisku na očistenie a uloženie na ďalšie použitie.

V mesiaci júl som prácu zameral hlavne na kontrolu neresových hniezd, ktoré som nechal pre neres pleskáčov a iných druhov. V dňoch 26, 27, 28.8. som vybral posledné hniezda, ktoré

som nechal na prípadný neres iných druhov rýb. Pri vyberaní hniezd do člna som zistil, že sa v nich nachádza malý plôdik sumcov veľkých a býčkov.

Teplota vody pri nerese jednotlivých druhov:

Šťuka ...... 6-8º C

Ostriež ...... 8-10º C

Zubáč ......10º C

Plotica, červenica ......10º C

Pleskáč vysoký .....18º C

Sumec veľký .....22º C

 

Veľkú pomoc pri hospodárskej činnosti som mal od pánov J. Homolu, P. Ilovského, môjho syna Richarda Barana a Ľ. Hodasa, s ktorými som zabezpečoval čečinu, po osadení neresových hniezd na nádrži aj označenie vymedzeného priestoru pre zákaz plavby, údržbu hniezd – čistenie preplachovaním a po ukončení neresu vytiahnutie z vody a uloženie.

Rok 2020 bol pre neres rýb veľmi úspešný, pretože sa na hniezdach, ktoré boli vždy po ukončení jedného neresu prepláchnuté, neresili aj ďalšie druhy rýb. S neresom začali šťuky, ostrieže, neskôr pokračovali zubáče, následne plotice, pleskáče vysoké, býčky a sumce veľké, takže využitie hniezd bolo viacnásobné. Veľký vplyv na neres mal aj dostatok vody v nádrži, nakoľko tento rok bol vcelku daždivý.

 

Lov rýb

Lov rýb v mesiaci január, február, do 15. marca bol prístupný len z brehu a tak rybári lovili takmer až dokonca povoleného dňa.

Pred hlavnou sezónou som prekontroloval označenie rybárskych revírov VN ŽA a biokoridora a vymenil poškodené a odstránené tabule.

V priebehu roka bol lov rýb dobrý, lovili sa hlavne kapry, ktoré boli vysadené v predchádzajúcom roku a po jarnom zarybnení, nosále, v letnom období zubáče a amury, na jeseň hlavnou lovnou rybou boli ostrieže, zubáče a šťuky.

Hlavnou potravou pre všetky druhy rýb na VN Žilina bol tohtoročný a minuloročný poter a malé rybičky, nakoľko sa ich nachádza po pravidelnom každoročnom osadzovaní hniezd

v nádrži veľké množstvo. Bežne boli ulovené kapry, pleskáče, dokonca aj nosále rybármi prívlačou alebo na rybku.

Rybolov a ryby boli aj tohto roku v letných mesiacoch rušené návštevníkmi, ktorí bezohľadne požívali vodné skútre. Narušovali vlnami brehy nádrže, ohrozovali bezpečnosť člnov na vodnej hladine a svojím hlukom znepríjemňovali pobyt všetkým rekreujúcim sa návštevníkom.

 

Predátory

Kormorány sa snažili loviť počas celého roka, no najviac ich bolo v mesiacoch január, február, november a december.

Na VN ŽA počas celého roka okrem kormoránov lovilo cca 20 ks volaviek, niekoľko párov rybárikov, v zimnom období aj cca 150 kačíc bielych, veľké množstvo čajok, potápok a ostatných vodných druhov vtákov. Vydry sú na VN zastúpené minimálne troma rodinami.

 

Zarybnenie VN ŽA a biokoridora 2020:

Úhor monté 1 500 ks/ 2 kg

Pstruh dúhový 2 700 kg

Pstruh potočný 150 kg - biokoridor

Kapor K 2 4 500 kg

Kapor K 3 2 000 kg

Zubáč veľkoústy 1 r. 5 970 ks/ 2328,- € .... Φ 13 cm

Amur A 3 300 kg

 

Šťuka v tomto roku nebola dodaná na zarybnenie.

Prírastky u kapra sú v nádrži nižšie ako v rybníkoch alebo veľkých nádržiach ako L.Mara, VN Orava VN Domaša, nakoľko viac ako 7 mesiacov voda v nádrži nedosahuje vyššiu teplotu ako 10º C, nakoľko spodná chladná voda priteká z veľkých nádrží VN Orava, VN L. Mara a studených prítokov ako je Varínka a Turiec.

Ako rybársky hospodár opätovne, ako už po niekoľko rokov žiadam, aby VN Žilina bola zarybňovaná ťažšou rybou, prípadne kombináciou hlavne u kapra a to kategóriou K2 a K3 v pomere 1/1, u šťuky R 1 ročnou, amurom Ab 2- ročným. Z dôvodu úspešného hospodáre- nia pri nerese zubáča veľkoústeho, žiadam znížiť zarybnenie a vysádzať kategóriou zubáča 2 ročného len pre účely doplnenia genofondu.

 

Rybárska stráž

 

Počas celého hodnotiaceho obdobia 1.1. do konca roka 2020 ochranu rybárskych revírov VN Žilina a Biokoridor vykonávali členovia RS – Ing. Richard Baran, Ján Homola, Peter Ilovský a spolupracoval aj Richard Baran ml. ako adept na člena rybárskej stráže.

Ochrana a samotné kontroly boli vykonávané pravidelne, spoločné kontroly hlavne počas víkendov a sviatkov, kedy bolo loviacich rybárov najviac. Kontroly boli vykonávané nielen počas dňa, ale aj v noci, z člna a v spolupráci s políciou.

Počas roka bolo najviac loviacich návštevníkov zo ZO SRZ Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča, K.N.M., Martin, Považská Bystrica, no VN navštevovali už aj členovia SRZ aj z celej SR.

Spolupráca s políciou bola veľmi dobrá. Člen RS na VN ŽA p. P. Ilovský je príslušníkom policajného zboru a taktiež viacerí pravidelne loviaci rybári na tomto rybárskom revíri, ktorí sú členmi kontrolných hliadok a tieto pravidelne obchádzajú VN hlavne v nočných hodinách.

Mestská polícia svojimi hliadkami obchádzala rybárske revíry, no jej dohľad bol zameraný na bezpečnosť a poriadok v úseku, ktoré patrí pod katastrálne územie Žilina.

 

 

 

V Žiline, 3.1.2021

 

 

Ing. Richard Baran

rybársky hospodár a vedúci RS