Choď na obsah Choď na menu
 


SPRÁVA HOSPODÁRA 2017

Správa

rybárskeho hospodára a vedúceho RS na VN Žilina a Biokoridore za rok 2017.

 

Hospodárska činnosť:

 

     Ekológia

     Ráno 17.5. bola hladina znížená takmer o 2 m oproti bežnej prevádzkovej,

čo spôsobilo,že do biokoridora prestala natekať voda, pretože vtok bol zanesený štrkovou lavicou po veľ-kej vode v apríli. Po mojej urgencii na VD priamo u riaditeľa, bola hladina zdvihnutá tak, aby bol zabezpečený aspoň minimálny prietok v biokoridore. Na druhý deň, 18.5. sa situácia opätovne zopakovala a tak mi riaditeľ prisľúbil, že počas víkendu zabezpečí udržanie hladiny VN, aby do biokoridora bol zabezpečený minimálny prietok a v pondelok nasledujúceho týždňa zabezpečí prekopanie štrkovej lavice, čo sa aj uskutočnilo. Týmto prekopaním nateká pri nižších stavov hladiny na VN do biokoridora voda z rieky Varínka.

     Dňa 1.8. som zistil znečistenie vodnej plochy na VN ŽA v časti vtoku potoka Stráňavkav časti Zlatné. Skutočnosť som oznámil telefonicky na Inšpekciu životného prostredia v Žiline

a v priebehu cca 30 min. prišla na obhliadku ich pracovníčka p. Mitringová. Po premeraní Ph vody a obsahu kyslíka nebolo zistené žiadne prekročenie a voda bola v normálnom stave.Pobrežné pozemky cca v dĺžke 150 m boli znečistené inertným materiálom, pravdepodobne omietkovou zmesou, ktorú niekto vylial do potoka Stráňavka. Úhyn rýb nebol zistenýa v miestach znečistenia ryby plávali bez známok poškodenia.  

V priebehu roka iný úhyn rýb väčšieho rozsahu a iné nedostatky po ekologickej stránke neboli zistené. V jarnom období, keď teplota vody stúpla, v mesiaci apríl, máj a jún som vyzbieral 15 ks uhynutých rýb a to 5 kaprov o hmotnosti od 2,5 do 10 kg, 2 pleskáče vysoké, niekoľko nosáľov, hrebenačiek a karasov.

     29.5. som zorganizoval brigádu na čistení VN chovankyniami Diagnostického centrav Lietavskej Lúčke. Podarilo sa vyčistiť úsek od mosta pri obci Mojšová Lúčka po vtok Váhu v Strečne. Celkom bolo vyzbieraných 28 vriec odpadu. V priebehu roka som postupne rozdával loviacim rybárom plastové vrecia a keď boli naplnené odpadom, tak som zabezpečilich odvoz prostredníctvom pracovníkov VD ŽA.

 

     Umelý neres

     V mesiaci február až júl som sa venoval výrobe, osádzaniu, čisteniu, kontrole a následnému vybratiu hniezd na neres rýb. Celkom bolo osadených viac ako150 neresových hniezd, z toho 15 ks mi pomohol vyrobiť a osadiť p. T. Huraj v Strečne v lokalite Pod družstvom. Veľkú pomoc som mal od p. J. Homolu, P. Ilovského a Ľ. Hodasa, s ktorými som zabezpečoval čečinu, po osadení neresových hniezd na nádrži aj označenie vymedzeného priestoru pre zákaz plavby, údržbu ( preplachovanie a po ukončení zber a uloženie).

Neres bol úspešný, na hniezda sa postupne neresili ostrieže, zubáče, plotice, pleskáče vysoké a býčky (pravdepodobne piesočné).

 

      Lov rýb

      Lov rýb prebiehal takmer počas celého roka, nakoľko nádrž bola zamrznutá len od druhého januárového týždňa do polovice februára. V priebehu roka bol lov rýb vcelku dobrý, lovili sa hlavne kapry, ktoré boli vysadené v predchádzajúcom roku, nosále, v letnom období zubáče a amury, na jeseň hlavnou lovnou rybou boli ostrieže a šťuky. V priebehu roka sa ulovilo niekoľko trofejných rýb a to kapry o hmotnosti od 15 kg do 23,75 kg, zubáče o dĺžke 80 - 90 cm, šťuky a ostrieže.

     Hlavnou potravou pre všetky druhy rýb na VN Žilina bol tohtoročný a minuloročný poter a malé rybičky, nakoľko sa ich nachádza po pravidelnom každoročnom osadzovaní hniezd

v nádrži veľké množstvo. Bežne boli ulovené kapry, pleskáče, dokonca aj nosále rybármi prívlačou alebo na rybku.  

     Rybolov a ryby boli aj tomto roku  v letných mesiacoch rušené návštevníkmi, ktorí bezohľadne požívali vodné skútre. Narušovali vlnami brehy nádrže, ohrozovali bezpečnosť člnov na vodnej hladine a svojím hlukom znepríjemňovali pobyt všetkým rekreujúcim sa návštevníkom.

 

Predátory

     Kormorány sa snažili loviť počas celého roka, no najviac ich bolo v mesiacoch január, február, marec. Neletálnym plašením som ich pravidelne plašil a následne vytlačil z VN ŽA, no v priebehu celého roka lovilo cca 25 ks, ktoré už boli voči plašeniu odolné a prelietavali po nádrži.

      Na VN ŽA počas celého roka okrem kormoránov lovilo cca 20 ks volaviek, niekoľko párov rybárikov, v zimnom období aj 50 kačíc bielych, veľké množstvo čajok, potápok a ostatných  vodných druhov vtákov. Vydry sú na VN zastúpené minimálne troma rodinami.

 

Zarybnenie 2017     

                                    Úhor rozkŕmený             2 900 ks          júl a  14.9.                  

                                 Pstruh dúhový 2                680 kg          2.8. a 25.10.                    

                                 Kapor K 2                      7 650 kg          25.10. a 14.11.            

                         Amur Ab 2 – 3                  900 kg          24.10. a 21.11.                     

                                    Zubáč veľkoústy          20 000 ks          13.10.       

                                    Šťuka Š 1                          300 kg          16.10.     

  

     Tento rok bola nádrž zarybnená opätovne veľmi malým kaprom, ktorý bude dosahovať lovnú mieru až o dva roky. Takže v budúcom roku budú nižšie úlovky tohto druhu. Prírastky u kapra sú v nádrži nižšie, ako v rybníkoch, nakoľko viac ako 7 mesiacov voda v nádrži nedosahuje vyššiu teplotu ako 10º C, nakoľko priteká z veľkých nádrží VN Orava, VN L. Mara spodná chladná voda a studené bývajú aj prítoky Varínky a Turca.

     Ako rybársky hospodár opätovne, ako už po niekoľko rokov žiadam, aby VN Žilina bola zarybňovaná ťažšou rybou, hlavne u kapra, a to kategóriou K3, u šťuky R 1 ročnou, amurom Ab 2- ročným. Z dôvodu úspešného hospodárenia pri nerese zubáča veľkoústeho žiadam znížiť zarybnenie na minimálne množstvo stanovené v zarybňovacom pláne a vysádzať kategóriu zubáča 2 ročného.

 

 

Rybárska stráž:

 

     Počas celého hodnotiaceho obdobia 1.1. do 31.12.2017 ochranu rybárskych revírov VN Žilina a Biokoridor vykonávali členovia RS – Ing. Richard Baran, Ján Homola, Peter Ilovský, Ing. Jozef Vicena.

     Ochrana a samotné kontroly boli vykonávané pravidelne, spoločné kontroly hlavne počas víkendov a sviatkov, kedy bolo loviacich rybárov najviac. Kontroly boli vykonávané  nielen  počas dňa, ale aj v noci, z člna a v spolupráci s políciou.

Za rok 2017: počet kontrol – 263, spoločné kontroly – 28, kontrolovaní rybári – 1961, kontroly s políciou – 8, previnenia riešené napomenutím - 17

     Najviac loviacich návštevníkov bolo zo ZO SRZ Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča, K.N.M., Martin, Považská Bystrica.

     Spolupráca s políciou bola veľmi dobrá a to aj na základe toho, p. P. Ilovský je príslušníkom policajného zboru, odboru PMJ, ktorý aj počas služby vykonával hlavne nočné

kontroly na obidvoch rybárskych revíroch. Veľmi dobrá spolupráca je aj s Ob.O Vlčince, kde sú dohodnuté pravidelné obchôdzky okolo VN.

     Mestská polícia svojimi hliadkami obchádzala rybárske revíry, no jej dohľad bol zameraný na bezpečnosť a poriadok v úseku, ktoré patrí pod katastrálne územie Žilina.

 

     Žiadam o výbavu hospodára a členov rybárskej stráže na VN Žilina o oblečenie, obuv, prenosné svietidlá, rukavice a materiál potrebný na výrobu umelých hniezd na neres rýb, nakoľko naposledy sme boli vybavení v roku 2015 a aj to nekompletne. Bez hore uvedenej potrebnej výbavy nie je možná kvalitná práca hospodára ani členov rybárskej stráže.

 

                    

V Žiline, 1.1.2018                                                                Ing. Richard Baran

                                                                                             rybársky hospodár VN Žilina