Choď na obsah Choď na menu
 


Neres 2017 vyhodnotenie.

Vyhodnotenie neresu na VN Žilina, r. č. 3-6010-1  v roku 2017 

 

 

   Po dlhom období útlmu v činnosti umelého neresu na vodných nádržiach SRZ Rada Žilina

Som ako prvý začal v roku 2007 s osadzovaním hniezd na VN Žilina. Ďalší rok na to sa do tejto aktivity pripojili p.Gavenda na VN Orava, p. Piešťanský na VN Sĺňava, neskôr p. Halmi na VN Ružín. Takže sa tejto činnosti venujem už 11 rokov a mám dostatočné skúsenosti.

Na túto činnosť som si súkromne zabezpečil aj potrebné zázemie. Ako propagáciu tejto práce v rámci celého SRZ som s redakciou RRR nafilmoval v roku 2010 dva diely s podrobnou inštruktážou výroby, osadenia, údržby a výsledkoch umelých hniezd na neres rýb.

   V mesiaci marec som vyrobil a osadil na VN ŽA 85 ks hniezd, apríli 40 ks, v máji 15 ks.Májové hniezda boli vyrobené hlavne pre neres plotice a pleskáča vysokého.

V mesiaci apríl p. Tibor Huraj (ako aj minulý rok) po mojej inštruktáži vyrobil a osadil 13 ks hniezd v lokalite zátoka - Strečno pod družstvom a Zlatné.

Celkom som ja za tieto tri mesiace umiestnil 140 ks hniezd a spolu s p. Hurajom je to 153 ks.Požité drevo na výrobu rámikov som zabezpečil vo vlastnej réžií, zakúpený drobný materiál

( špagát, spojovací materiál a výstražné kužele) boli preplatené zamestnávateľom,sponzorsky som zabezpečil silné nosné lano, smrekovú čečinu, silónové vlákno, umelé vianočné stromčeky.            Kokosové vlákno je na VN nepoužiteľné.

Čo sa týka vodnej hladiny, tak táto v priebehu mesiaca i denne veľmi kolíše a preto sú hniezda umiestňované do takej hĺbky, aby boli vhodne nastavené na neres.

    Hniezda som pravidelne kontroloval a preplachoval. Neres začal koncom mesiaca marec, kedy voda pri hladine mala už 13º C, no začiatkom16-tého týždňa došlo k prudkému ochladeniu a neres bol zastavený. 18.4. ráno padal sneh a teplota sa pohybovala okolo 0º C  . Po vytrvalom daždivom počasí v dňoch od 26 do 29-teho na území v povodí Váhu a Oravy došlo k veľmi výraznému zvýšeniu prietokov ( viac ako 500 m³/s ) a na VN ŽA bolo doplavené obrovské množstvo komunálneho odpadu, konárov a celých stromov, ktoré poškodili cca 30 hniezd a tri kužele na označenie priestoru na neres boli odplavené.

    Počas prvých dvoch týždňoch mája sa začal nový neres a to ako prvý začal ostriež  a v druhej polovici začal opätovne neres zubáča, postupne aj plotice. Pri kontrole hniezd boli nalepené ikry v pásoch na všetkých, ktoré som kontroloval. Úspešnosť neresu bola 98 % po viacnásobne obsadením hniezd ikrami rôznych druhov rýb.

    Dňa 8.5.2017 po konzultácií s Ing. Krajčom som zabezpečil odber ikier ostrieža pre VŠ v Českých Budejoviciach. Pre ikry si prišiel p. Kouřil v poobedňajších hodinách a tieto sa mu podarilo úspešne doviesť až domov – spätnou sms na o tom informoval.

    Neres prebehol veľmi úspešne aj napriek nepriaznivému počasiu, na všetkých kontrolovaných hniezdach boli nalepené ikry ostrieža, následne zubáča a plotice. Fotodokumenáciu som dodal Ing. Krajčovi. Pri kontrolách a pri samotnom vyberaní hniezd som zaznamenal značný počet nového druhu rýb na VN a to býčka. Tento invázny druh sa zameriava na požieranie ikier na hniezdach a v mesiac jún sa sám na nich vytiera.

    Dňa 27.5.2017 som s pomocníkmi P. Ilovským, J. Homolom a Ľ. Hodasom hniezda povyťahoval z vody, očistil a rámiky uložil na ďalšiu sezónu. Cca 25 ks hniezd som nechal na neres pleskáča vysokého, sústredených v skupinách bližšie pri brehu tak, aby nezavadzali rybárom pri love.

 

Akcia Čisté brehy.

 

    Už viac ako 10 rokov mám na VN Žilina zabezpečenú spoluprácu s Reedukačným centrom v Lietavskej Lúčke pri čistení brehov pred začiatkom rybárskej sezóny.

Na 24.5. som mal zorganizovanú brigádu na čistení VN chovankyniami a vychovávateľkami Reedukačného centra v Lietavskej Lúčke, no následkom nepriaznivého počasia musela byť preložená na 29.5. Vtedy sa podarilo sa vyčistiť úsek od mosta pri obci Mojšová Lúčka po Vtok Váhu v Strečne. Celkom bolo vyzbieraných 28 vriec odpadu. Odvoz odpadu a jeho Následnú likvidáciu pravidelne po každej akcii na čistení zabezpečuje VD Žilina.

 

Iné.

 

   V mesiaci apríl došlo k veľkým prívalovým dažďom, čoho následkom sa zvýšili prietoky v rieke Váh ( viac ako 500 m³ ) a túto situáciu využil závod Povodia Váhu na prepláchnutie priehrady Krpeľny tým, otvoril všetky stavidlá a spodným prúdom bol strhávaný starý sediment. Na VN Žilina sa to prejavilo tak, že z VN Krpeľany bolo doplavené obrovské množstvo bahna a iného sedimentu, čo znečistilo nielen hniezda na neres rýb, ale hlavne sa tento nežiaduci materiál usádza v nádrži, hlavne v zátoke v Strečne – pod družstvom a na Zlatnom. Tento rok je to takmer 25 cm nového bahna.

 

   Ďalší negatívny jav nielen pre rybárov, ale aj pre správcu nádrže, je používanie motorových skútrov. Tieto nielen že zabíjajú ryby, znečisťujú vodu, znepríjemňujú oddych a pobyt privode všetkým návštevníkom, ale zároveň pri plnom stave vody vymývajú brehové časti a tak poškodzujú nádrž.

 

   Čo sa týka obmedzenia výkonu rybárskeho práva, na VN Žilina nie sú žiadne problémy, s Vodohospodárskou výstavbou š. p., odštepný závod VD Žilina máme veľmi dobré a korektné vzťahy a prípadné vniknuté problémy riešime okamžite so snahou v prospech rybárov.

 

 

V Žiline, 3.6.2017

                                                                                         Ing. Richard Baran

                                                                                         rybársky hospodár VN Žilina