Choď na obsah Choď na menu
 


Množstvo úlovených rýb

30. 7. 2008

Povolenie na rybolov

oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom
kalendárnom roku spolu, maximálne 50 ks

kapra rybničného,


zubáča veľkoústeho,

šťuky severnej,

sumca veľkého

alebo lieňa sliznatého predpísanej dĺžky.

 

Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti
vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v
ktorom bude lov vykonávať.
(2) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých
rybárskych revíroch, najviac
a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca
veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto
druhov,
6
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej
alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne
7kg.
(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku
2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu,
bez ohľadu na jej hmotnosť.
(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť
je vätšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.


(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie
druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm.
a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy
rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci
nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu
rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolóniek.
(9) Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.